Про нас

The Ukrainian Centre for Water and Ecology Issues (UCWEI) is a non-profit public professional organization established to implement a wide range of projects in the Ukrainian water sector.

The Centre activities are based on the team experience gained by professionals and experts of many years’ expertise accumulated in the water sector.

Main goals that the Ukrainian Centre for Water and Ecology Issues sets for its mission are the following:

 • Promoting dissemination of research studies on water ecology;
 • Assisting in finding the practical use of advanced innovation technologies by the business entities specializing in water purification in order to resolve the regional economic, energy, ecological, social and other problems;
 • Assisting in advanced technology professional training;
 • Legal and judicial support in the area of water treatment and adjacent areas;
 • Assisting in conducting an independent comprehensive expert and analytical research studies involving local and international experts in water purification and water treatment, prediction, prevention and localization of water ecological issues and their economic, political, legal and judicial and social consequences;
 • Assisting in performing the functions of ecological, public and metrological control.

Work assignments of the Ukrainian Centre for Water and Ecology Issues:

 • Analysis of dynamics and outlook for local and global drinking water markets (sectorial and regional drinking water markets, drinking water market entities, advanced experience in the area of natural waters protection and water management;
 • Comprehensive alysis of the status of water industry facilities that comprises an expert assessment of the current water purification processing schemes, development of recommendations for introduction of the best proven technologies for water treatment and sewage water purification;
 • Development of recommendations for investment projects in the water sector.
 • Publishing a scientific and practical electronic (on-line) magazine dedicated to water problems in Ukraine;
 • Conducting seminars, conferences and training;
 • Publishing books, collections of scientific works and information and methodological publications.
 • Development of video courses, video lectures and video conferences;
 • Cooperation with international educational programs.

Management Board of UCWEI

Head of the Board 

VALERIY  MALIARENKO 

Management Board:

SERGIY MALYSHKO

ALLA MUSKEYEVA

YURIY SHKODA

ANATOLIY PRYMACHENKO


Український центр водно-екологічних проблем (УкрЦВЭП) – неприбуткова, громадська, професійна організація, створена для реалізації широкого спектру проектів у водному секторі України.

Діяльність Центру базується на професійному, колективному досвіді фахівців і експертів з багаторічним стажем роботи у водному секторі.

Основні завдання, які ставить перед собою Український центр водно-екологічних проблем :

 • сприяння поширенню наукових досліджень в галузі екології води;сприяння перенесенню сучасних інноваційних технологій з науки до підприємницьких структур, які спеціалізуються в очищенні води, з метою рішення регіональних економічних, енергетичних, екологічних, соціальних та інших проблем;
 • сприяння навчанню фахівців новітнім технологіям;
 • юридична і правова підтримка в галузі водопідготовки та суміжних галузях;
 • сприяння проведенню незалежних комплексних експертно-аналітичних досліджень із залученням вітчизняних та зарубіжних фахівців з питань водоочистки і водопідготовки, прогнозування, попередження і локалізації водно-екологічних проблем та їх економічних, політичних, юридично-правових і соціальних наслідків;
 • сприяння здійсненню функцій екологічного, громадського, метрологічного контролю.

Напрями роботи Українського центру водно-екологічних проблем :

 • аналіз динаміки та перспектив ринку питної води України і світу (галузеві та регіональні ринки питної води; суб’єкти ринків питної води; передовий досвід в галузі охорони природних вод та їх раціонального використання;
 • комплексний аналіз стану об’єктів водогосподарського комплексу, який включає експертну оцінку існуючої технологічної схеми очищення води, підготовка рекомендацій відносно впровадження оптимальної технології  водопідготовки і очищення стічних вод;
 • підготовка рекомендацій для інвестиційних проектів у водному секторі.
 • видання науково-практичного електронного журналу, присвяченого питанням водних проблем України.
 • проведення семінарів, конфереций, тренінгів;
 • видання книг, збірок наукових праць, інформаційно-методичних видань.
 • підготовка  відеокурсів, відеолекцій, відеоконференцій;
 • співпраця з міжнародними освітніми програмами

Керівництво УкрЦВЭП:

Голова:

МАЛЯРЕНКО ВАЛЕРІЙ ГЕННАДІЙОВИЧ

Правління:

МАЛИШКО СЕРГІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ

МУСКЕЄВА АЛЛА МИКОЛАЇВНА

ШКОДА ЮРІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ

ПРИМАЧЕНКО АНАТОЛІЙ ДМИТРОВИЧ